Tweets

SGP Flevoland stelt schriftelijke vragen aan college van Gedeputeerde Staten

De Provinciale Statenfractie van de SGP heeft schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Flevoland gesteld over de lagere subsidie voor het Meereorgel in de Bethelkerk op Urk. “Met name willen we weten waarom de bijdrage van de provincie lager uitvalt dan verwacht”, zegt Sjaak Simonse. “Dit is een enorme teleurstelling voor degenen die de restauratie hebben bevorderd en gerealiseerd.”  

Direct nadat bekend werd dat de subsidie voor de restauratie van het Bethelkerkorgel lager zou uitvallen heeft de SGP-fractie in Provinciale Staten van Flevoland duidelijkheid gevraagd. Eén van de vragen is waarom Gedeputeerde Staten de subsidie lager hebben vastgesteld. “De restauratie is al voltooid. Met de subsidie is rekening gehouden. Dan is het vreemd dat nu ineens minder subsidie wordt verstrekt. We willen weten hoe dat komt”, aldus Simonse. “Is dit een wijziging van beleid ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle objecten”, zo vraagt hij het college van Gedeputeerde Staten.  

Verder wil Simonse weten of de aanvrager bij de start van de restauratie op de hoogte was van het lagere subsidiebedrag. Daarnaast wil hij opheldering over de vraag hoe de communicatie met de aanvrager is verlopen en of de lagere vaststelling kon worden voorkomen of voorzien. Simonse vraagt tenslotte of er “alternatieve mogelijkheden zijn om alsnog een subsidie te kunnen krijgen”, zodat de kerkelijke gemeente niet voor deze tegenvaller moet opdraaien (Bron: www.sgpflevoland.nl). 

Provincie Flevoland laat Urker vrijwilligers in de kou staan

Urk – De restauratiecommissie van het Meere-orgel in de Bethelkerk op Urk is zeer teleurgesteld in de provincie Flevoland. Die besloot om een toegezegde subsidie van 226.000 euro met ruim 30.000 euro te korten.

In juni 2013 is het gerestaureerde orgel uit 1792 weer in gebruik genomen na een omvangrijke restauratie. De totale kosten bedroegen 732.000 euro. Jammer genoeg kwam het orgel niet in aanmerking voor de reguliere monumentensubsidie van het Rijk. Daarom heeft de commissie alles op alles gezet om via andere wegen de begroting sluitend te krijgen. Zo werden acties opgezet onder de gemeenteleden en cultuurfondsen bereid gevonden een bijdrage te leveren. Ook de gemeente Urk droeg een steentje bij.

Groot was dan ook de blijdschap dat ook de provincie Flevoland een subsidie wilde verstrekken. Hiervoor is gebruik gemaakt van een landelijke regeling, die in het kader van de economische crisis door de regering in het leven is geroepen om dergelijke projecten te stimuleren. Het geld is verdeeld over de twaalf provincies. Het Flevolandse deel kon zo worden bestemd voor het oudste orgel in de provincie. Om de begroting helemaal sluitend te krijgen, sloot de commissie een lening af en werden vele vrijwilligers ingezet om de kosten te drukken.

Dit laatste zet nu een forse streep door de rekening. Omdat de kosten van de restauratie daarmee lager zijn uitgevallen, heeft de provincie Flevoland besloten een lagere subsidie uit te keren. De teleurstelling onder de restauratiecommissie is dan ook groot, vooral omdat hiermee geen rekening is gehouden en ook niet kon worden gehouden gezien eerdere toezeggingen door de provincie. De kerkelijke gemeente zal de tegenvaller nu op moeten vangen, terwijl die al meer dan de helft van de kosten voor zijn rekening heeft genomen, een fors aandeel. De commissie hoopt dat de provincie de toezegging alsnog wil nakomen.

Op de foto: de restauratiecommissie na het horen van het slechte nieuws

CD opnames Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Vandaag, 25 oktober 2014, vonden in de Bethelkerk opnames plaats van de nieuwe CD "Volle verzeek'ring" van het Urker Mannenkoor "Hallelujah". Voor meer info, zie: www.urkermannenkoor.nl of https://nl-nl.facebook.com/HetUrkerMannenkoorHallelujah.

Expositie over restauratie

In het leescafé van de bibliotheek Urk is een expositie te zien over de restauratie van het orgel. De foto's zijn gemaakt door fotograaf Luuk Schudde. De expositie is te zien tot 12 september 2014 tijdens de openingsuren van de bibliotheek (www.flevomeerbibliotheek.nl) en de tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de orgelcommissie en SCAB. 

Open Monumentendag 2014

Op zaterdag 13 september aanstaande is de Bethelkerk op Urk geopend tijdens Open Monumentendag,  op diezelfde dag is tevens Nationale Orgeldag. De orgelcommissie van de Gereformeerde Kerk te Urk nodigt daarom ook iedereen van harte uit om de Bethelkerk te bezoeken en om het Meere-orgel te bezichtigen en eventueel te bespelen. Er zal een organist aanwezig zijn voor tekst en uitleg en om hierbij te assisteren. De Bethelkerk is geopend van 10:00 – 16:00 uur. Het bespelen van het orgel is gratis. Wel wordt een kleine gift ten behoeve van het Orgelfonds op prijs gesteld.